Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Farkas-Takács Lilla egyéni vállalkozó által a termékértékesítése körében alkalmazott általános szerződési feltételek

Hatályos ettől a naptól: 2022-12-15

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során minket tisztel meg bizalmával! Jelen blankettaszerződésben foglaltak határozzák meg Farkas-Takács Lilla egyéni vállalkozó kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.lolashair.hu név alatti honlap és online áruház (továbbiakban: webshop) felhasználásának feltételeit, továbbá a webshopban Farkas-Takács Lilla egyéni vállalkozó által Magyarország területén forgalmazott szellemi termékeket (oktató videó, könyv) és eszközök egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásárló (jog)alany között létrejövő adásvételi jogviszony általános szerződési feltételeit rendezi. Az ÁSZF 2022. December 15. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba, és a szerződő felek részéről a hatálybalépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum:

I. A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Farkas-Takács Lilla egyéni vállalkozó

Székhely: 2083 Solymár, Rét utca 18.

Levelezési cím: 2083 Solymár, Rét utca 18.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium, Nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár okmányfelügyeleti főosztály Budapest

Nyilvántartási szám: 25826689

Adószám: 60985075-1-33 Képviselő: Farkas-Takács Lilla

Telefonszám: +36 30 654 0504

E-mail: lolashairbp@gmail.com

Honlap: www.lolashair.hu

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-79782162

II. Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Sybell Informatikai Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B II.em./206.

Elérhetőség: +36 1 707 6726, info@sybell.hu

Weboldal: www.sybell.hu

Értelmező Rendelkezések

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: A jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő (Ön): A Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.lolashair.hu honlapon található valamennyi termék adásvétele. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a honlapon, a termékekhez tartozó leírásban ismerheti meg. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország és külföld területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lolashair.hu honlapon található online felületen keresztül történik.

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi LXXVI. törvény [ Szjt. ] a szerzői jogról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és engem illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel a felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. Az eladó a visszaigazolt szerződéseket iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről az eladó 5 évig köteles gondoskodni.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A honlapon a vásárlás nem regisztrációhoz kötött, azonban a vásárló a jövőbeli vásárlást megkönnyítve regisztrálhat az oldalon. A regisztráció során, a „regisztráció” menüpontban található adatlapot kell kitölteni, egy valós e-mail cím és jelszó megadásával, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok (vezetéknév, keresztnév, cégnév (nem kötelező), adószám (nem kötelező), email cím, telefonszám, számlázási/szállítási cím – ország, irányítószám, város, utca, házszám-) kitöltésével. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség az eladót elfelejtett jelszó vagy annak illetéktelen harmadik személy részére történő hozzáférésből eredő károk esetén sem. A hibásan vagy hiányosan rögzített adatok módosítására az eladó a honlapon biztosít lehetőséget. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására a lolashairbp@gmail.com címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 48 órán belül van lehetőség. A honlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint:

A Termék és a Szellemi tulajdonjog kapcsolata

Minden a www.lolashair.hu weboldalon szereplő termék Farkas-Takács Lilla egyéni vállalkozó tulajdonában és a 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról rendelkezéseinek védelme alatt állnak. Más nem reprodukálhatja, nem tüntetheti fel sajátjaként, nem módosíthatja vagy készíthet hasonló munkát belőlük. A szerzői jogi védelem az egyes műveket keletkezésüktől kezdve automatikusan megilleti.

A szerzői jog a mű szerzőjének vagyoni és személyhez fűződő jogosultságokat biztosít. A vagyoni jogosultságok révén a mű felhasználására fő esetekben csak a szerző engedélyével kerülhet sor. Felhasználás pl. egy színdarab előadása stb. A felhasználásokért a szerzőt fő esetben ellenszolgáltatás, ún. jogdíj illeti meg. a szerzőnek a szerzői jogi védelem alapján a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólagos joga van. Ezek gyakorlása esetében is ugyanúgy szükséges a szerző engedélyének beszerzése, mint a törvényben felsorolt felhasználásokkor.

A személyhez fűződő jogok az alábbiak:

a) a mű nyilvánosságra hozatalának joga

b) a szerző névfeltüntetési joga

c) a mű egységének védelme. A személyhez fűződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról II. és III. fejezetében találhatók. A www.lolashair.hu-n eladásra kínált termékek nem minden esetben egyeznek a valódi megjelenéssel, mert az függ akár a fénykép és színek tekintetében vevő által használt webböngésző és monitor beállításától.

E-számlázás

Vállalkozásom a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát – Billingon keresztül- alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Termékeink készletei korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A Webáruház fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a leadott megrendelés feldolgozását követően a megrendelt termékmennyiségtől kevesebb termék rendelkezésre bocsátását igazolja vissza, illetőleg, amennyiben a megrendelt termék bármely oknál fogva a Webáruház számára nem elérhető, annak kiszolgálását minden indokolás nélkül visszautasítsa. A Webáruház kifejezetten elutasít minden, a megrendelésre, illetve annak mennyiségére alapozott igényt. Az internetes közzététel esetleges pontatlanságáért (fényképes ábrázolás) a Webáruház nem vállal felelősséget, erre vonatkozóan mindenféle jogi út igénybevétele kizárva. A Webáruház internetes felületén feltüntetett képek a vonatkozó termék lényeges tulajdonságát hivatottak bemutatni, helyenként illusztrációk. Az internetes felületen olvasható vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, illetve olyan nyilatkozatnak, mely szerint az adott termék korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre. A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, lakcímre, vagy egyéb címre történő kiszállítással.

A vásárlás menete

1. A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a Webáruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva megtalálja a vásárlás során a kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét, a kedvezményeket és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a termékek végösszegét.

2. A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és ha úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. Adja meg a vásárláshoz szükséges adatait. A szállítás történhet: * Csomagküldő szolgáltatás (GLS) általi kézbesítéssel (ez esetben az elérhető fizetési módok: átutalás). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Rendelés feladása” gombra.

3. Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megjelenik. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Webáruház fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően megerősítheti a megrendelését, vagy lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 14 munkanapon belül megtörténik. Minden megrendelésről e-mailes visszajelzést küldünk: a Megrendelő a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, és így a Megrendelő és a Webáruház között érvényes szerződés jön létre.

5. Fizetési feltételek

A Webáruházban átutalással történő fizetésre van lehetőség.

6. Szállítási információk

A szállítás belföldi csomagküldő szolgáltatással történik.

7. Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.